Què és compliance?

Novetat legislativa

Compliance és el sistema creat per a la prevenció dels riscos penals de la persona jurídica.

La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, de reforma del codi penal, va introduir per primera vegada la possibilitat que les persones jurídiques siguin responsables de delictes.

D’aquesta manera, les empreses poden ser condemnades penalment com a autores d’un delicte en dos supòsits:

  • Quan algun dels seus administradors o representants hagi comès un delicte per compte i en profit de la persona jurídica.
  • Quan algun treballador hagi comès un delicte per compte i en profit de la persona jurídica, sempre que el fet punible hagi estat possible per no haver exercit els administradors el degut control sobre el seu personal.

Com complir el sistema Compliance?

IdentificacióS’han d’identificar els riscos als quals s’enfronta l’empresa, tenint en compte la severitat, l’impacte i la probabilitat que es donin.
PrevencióConeixent els riscos, s’han de dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin l’empresa.
Monitorització i deteccióL’efectivitat dels controls implementats ha de ser supervisada informant la direcció de l’exposició de l’empresa als riscos i realitzant les auditories periòdiques que siguin necessàries.
ResolucióQuan, malgrat tot, es produeixen problemes de compliment, s’ha de treballar per solucionar-los.
AssessoramentEls directius i els treballadors han de rebre tota la informació necessària per dur a terme la seva feina d’acord amb la normativa vigent.

Davant del repte que suposa l’aparició del Compliance, Descomplica’t ofereix els serveis d’implantació de plans de prevenció de riscos penals.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.