Protegeix la teva corporació

Pla de prevenció

Com protegir la teva empresa amb un sistema de Compliance?

La persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat si, abans de la comissió del delicte, ha adoptat i implantat eficaçment un pla de prevenció adequat per evitar la comissió de delictes o per reduir-ne de forma significativa el risc. En cas que la prevenció només es pugui acreditar de forma parcial, aquesta circumstància es valoraria a l'efecte d’atenuar la pena.

El Tribunal Suprem (STS 514/2015, 154/2016, 221/2016, 516/2016, 742/2016, 827/2016, 31/2017, 316/2018) ha destacat la importància d’implantar a les societats mercantils plans de prevenció per tal d’evitar la comissió de delictes i que alhora permetin controlar millor el compliment del dret dins de les mateixes. El tribunal sosté que els programes compliance no serveixen només per a evitar la responsabilitat penal de l’empresa en els casos de delictes comesos per directius i empleats, és a dir els casos d’il·lícits penals ad extra, que són aquells en què els perjudicats són tercers/creditors (estafes, alçaments de béns...) sinó que també per a evitar la comissió de delictes ad intra (apropiació indeguda, administració deslleial...) en què els perjudicats poden ser els socis o els administradors solidaris, encara que en aquest cas no es derivi la responsabilitat penal a l’organització.

El pla de prevenció de riscos penals s’ha d’ajustar a cada cas i ha de contenir:

Un model de control, prevenció i reacció penal de l’empresa

Un mapa de riscos

L’estructura orgànica de la funció de Compliance

Un model de finançament adequat per a aquesta funció

Una bústia de denúncies

Un codi ètic de conducta

Un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment del pla

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.