Què és compliance?

A qui s’adreça el sistema Compliance?

Poden ser subjectes responsables del sistema Compliance les següents persones jurídiques, amb ànim de lucre o sense:

Les societats mercantils, de titularitat privada o pública

Les fundacions privades

Les associacions

Les federacions

Els clubs esportius

Els partits polítics

Els sindicats

Altres

S’exclouen de responsabilitat del sistema Compliance

L’Estat

Les administracions públiques territorials o institucionals

Les fundacions públiques

Els organismes reguladors

Les agències i les entitats públiques empresarials

Les organitzacions internacionals de dret públic

Altres persones jurídiques que exerceixin potestats públiques de sobirania o administratives

Descomplica’t pot resoldre els teus dubtes sobre qui ha de complir el sistema Compliance i qui en poden ser subjectes responsables.

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.